LCA-CERTIFICERING

Livscyklusvurdering (LCA) er en velkendt og veletableret metode til at lave et gennemskueligt og troværdig miljøregnskab. Det er et værdifuldt værktøj, der viser miljøpåvirkningen af et produkt eller en tjeneste gennem hele dets livscyklus.


LCA er en forkortelse af Life Cycle Assessment – på dansk livscyklusvurdering. LCA er en metode til at vurdere, hvilke potentielle miljøpåvirkninger og ressourceforbrug der er knyttet til et produkt eller en service.

 

LIVSCYKLUS BESKRIVES SOM EN DEL AF LCA

Livscyklustankegangen bruges i LCA, da man i livscyklussen, tænker hele rejsen igennem for et produkt eller en service, fra den “bliver skabt” til den “dør” i en miljøvurdering.
I LCA, går man nemlig op i at kigge på hele produktets livscyklus og ikke på enkelte dele, som produktion på virksomheden. Når man tænker på den måde, adskiller man tankegangen fra den traditionelle tilgang til miljøarbejdet i virksomheden.

Ved at man kigger på produkterne i livscyklusperspektivet, sikrer man, at den miljøindsats koncentreres, som i sidste ende giver den størst mulige miljøgevinst som muligt.

 

HVAD KAN EN LCA BRUGES TIL?

En LCA bruges til at nedbryde forskellige input og output på hvert trin af et produkts livscyklus - fra råvareudvinding, logistik, fremstilling, brug og endelig bortskaffelse eller genbrug - og estimerer de potentielle miljøpåvirkninger, som de genererer. Resultaterne af en LCA er udtrykt i flere miljøkategorier, herunder påvirkninger af klimaændringer (carbon footprint), vandforbrug, forsuring, toksicitet, ozonlagsnedbrydning eller respiratoriske uorganiske stoffer (partikler).

En LCA kan begrænses til enkelte relevante livscyklusstadier, men ved Teqton har vi valgt at anskue vores produkter fra et "vugge-til-grav" perspektiv, for at kunne give det mest retvisende billede af vores aftryk på miljøet.

Derfor omfatter Teqtons LCA alle livscyklusstadier, fra råvareudvinding og leveringsstadiet op til udtjent behandling af produktet, dvs. inklusive fremstilling, transport til forbruger, produktanvendelse, transport til affalds-behandlingssted osv.

The Teqtons way, som er et udtryk vi bruger for at illustrere alle livscyklusstadier i vores produktion.

FÅ EN LCA PÅ TEQTONS PRODUKTER

At få udført en LCA på Teqtons produkter, har givet os enestående indblik i hvilke dele af vores produkt der vejer tungest i miljøregnskabet og har været kilde til fremadrettet optimering af arbejdsgange og valg af grønnere produkter der gør det muligt for os fortsat at forbedre os.

Det har desuden givet os mulighed for at udarbejde en 3. parts verificeret EPD (Environmental Product Declaration) der gør det nemmere for bygherrerne på projekter med grønt fokus at opnå certificeringer inden for LEED, BREEAM og DGNB.

TEQTONS PRODUKTER

Du kan blive meget klogere på vores produkter, hvor miljø og certificeringer er en naturlig del af processen.

TEQTONS ARBEJDE MED MILJØ OG CSR

Teqton lægger grundlaget for en bæredygtig og grønnere fremtid.

MERE INFO OM EPD?

Kontakt Ole Skov for spørgsmål og vejledning

CertificeringER, EPD OG LCA

Hos Teqton indgår certificeringer som en naturlig del af vores projekter, det sikrer at du som kunde får et bæredygtigt og pålideligt grundlag. Vi udarbejder certificerede løsninger og er med til at give jer et grønnere fundament.